meet-centers-lde02

Uit de Leiden-Delft-Erasmus Centres I

 

   

vlag-ukDe multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus Centres richten zich op belangrijke en complexe maatschappelijke problemen. De wetenschappers werken niet alleen met elkaar samen maar ook met een heel scala aan maatschappelijke en wetenschappelijke partners. Hier belichten we een aantal van hun activiteiten. 


Centre for Frugal Innovation in Africa

Frugal innovation betekent: het betaalbaar maken van producten en diensten voor opkomende economieën met behoud van gebruikswaarde. Het Centre for Frugal Innovation in Africa onderzoekt de succesfactoren en impact van frugal innovation.

Debat over frugal innovation en ontwikkeling

Frugal Innovation kan een radicale verandering teweeg brengen in businessmodellen en in de innovatieprocessen van complete economieën. Het debat over de implicaties van sobere innovatie in ontwikkelingslanden is ideologisch sterk gepolariseerd. Voorstanders zien een ‘win-win’-situatie waarin bedrijven winst kunnen maken terwijl ze armoede bestrijden, critici stellen dat frugal innovation kapitalistische uitbuiting en ongelijkheid alleen maar zal verergeren.
De drie wetenschappelijke trekkers van het Centre en postdoc Iva Peša publiceerden in 2016 een artikel waarin ze pleiten voor een empirische aanpak om dit tot dusver vrij theoretische debat handen en voeten te geven. Wie zijn de actoren en welke machtsrelaties zijn er? Zijn er verschillen in marktsegmenten, typen producten en diensten, technologieën of business modellen?  Hoe houden lokale ontwikkelingen verband met mondiale? Alleen minutieus onderzoek naar dit soort vragen kan een antwoord opleveren op de vraag onder welke omstandigheden frugal innovation kan leiden tot inclusieve ontwikkeling. Met zijn vele case studies in Afrika levert het Centre zelf een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek.
Peter Knorringa, Iva Peša, André Leliveld en Cees van Beers, ‘Frugal Innovation and Development: Aides or Adversaries?’, European Journal of Development Research 2016, vol. 28, 2.
Lees het artikel

Banden met Kenia

Samenwerking met Afrikaanse partners is essentieel voor het Centre for Frugal Innovation in Africa. In de zomer brachten wetenschappers van het centre daarom een werkbezoek aan Kenia waar ze samen met het Instituut voor Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Nairobi een workshop over frugal innovation organiseerden. Een bezoek aan een andere universiteit, de South Eastern Kenya University, had tot doel mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. De wetenschappers spraken ook met ondernemers uit de beveiligingssector, de farmaceutische sector en met bedrijfjes in de metaalsector. Bijzonder was dat ze niet alleen met de formeel geregistreerde bedrijven spraken maar ook met de informele. De informele sector maakt een aanzienlijk deel uit van de economie en is extra interessant voor onderzoek naar frugal innovation als bottom-up innovatie. Overal in Nairobi zijn bijvoorbeeld informele metaalwerkplaatsen die hoogwaardige kwaliteit leveren maar niet geregistreerd zijn.  Lees meer

Internationale conferentie

Op 15 en 16 juni 2017 vindt in Leiden een grote internationale conferentie plaats op initiatief van en georganiseerd door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Frugal Innovation. Het thema is ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development’. Dag één is bedoeld voor wetenschappelijke presentaties en dag twee is openbaar. Voor dit tweede gedeelte van de conferentie worden ook stakeholders uit het bedrijfsleven en de beleidswereld uitgenodigd.
Lees meer

  


 


Centre for Education and Learning

Het Centre for Education and Learning richt zich op onderzoek naar universitair leren en doceren, onderwijsinnovatie en training van docenten in het universitair onderwijs.

Website ‘Student Success’ gelanceerd

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning lanceerde in oktober de website ‘Student Success’, die internationaal onderzoek naar studiesucces, praktische richtlijnen en good practices ontsluit voor het Hoger Onderwijs wereldwijd. De redactie wordt gevormd door onderzoekers uit het Centre, die input krijgen uit het veld. De Engelstalige website is een vervolg op de succesvolle Nederlandse website ‘Studiesucces’ van ICLON, het centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. 
Website Study Success

Prijs voor PhD Student Daniel Davis

Daniel Davis, PhD student aan de Technische Universiteit Delft (bij ‘Web Information Systems’) heeft de ‘Best Student Paper Award’ gewonnen op de European Conference for Technology-Enhanced Learning van 2016. Daniel is verbonden aan het onderzoeksprogramma van het Centre for Education and Learning, dat de succesfactoren wil blootleggen voor online leren en doceren. Hij onderzocht voor zijn paper of twee beproefde strategieën voor zelfregulerend leren in ‘gewoon’ onderwijs ook werken in MOOCS (Massive Open Online Courses), die bekend staan om hun hoge studie-uitval. De eerste strategie was ‘vooraf doelen stellen’ en de tweede ‘actief recapituleren’. Davis moest concluderen dat beide leerstrategieën nauwelijks effect hadden op het studiesucces van het gros van de MOOC-studenten en dus niet een-op-een van de ene leeromgeving gekopieerd kunnen worden naar een andere. Davis testte de strategieën in twee MOOCs van de TU Delft.
Lees hier zijn blog over dit onderzoek en het prijswinnende artikel zelf.

  

‘Behandel studenten als collega-wetenschappers’

Universitair onderzoek en onderwijs zijn nauw verweven, volgens het credo van Nederlandse universiteiten. In de praktijk is die link er niet altijd, hoewel bekend is dat studenten autonomer worden en meer weten, begrijpen en kunnen als ze vanaf het begin worden meegenomen in universitair onderzoek en leren hoe kennis tot stand komt. De ‘Innovation Room’ van 11 november ging over de vraag hoe je onderzoek het best integreert in het onderwijs. Helen Walkington van de Oxford Brookes University zei: ‘If we expect students to become researchers, we should treat them as such from day one.’ Ze liet zien hoe ze haar studenten alle fasen van onderzoek laat doorlopen, tot en met het delen van resultaten met een breed publiek. Een meester-gezel-leerling-systeem kan een oplossing zijn, zei Leids onderwijskundige dr. Roeland van der Rijst: de hoogleraar begeleidt de promovendus, de promovendus de masterstudent, de masterstudent de bachelorstudent en de bachelorstudent de eerstejaars. Het probleem krijgt veel aandacht in het medisch onderwijs. Professor Friedo Dekker van het LUMC vertelde hoe hij de eerstejaars meeloopstage in een verpleeghuis aangrijpt om studenten meteen een onderzoek te laten doen. Professor Walter van den Broek (Erasmus MC) en dr. Silvia Mamede (EUR) bespraken hun onderzoek naar het aanleren van klinisch redeneren: het proces om tot een medische diagnose te komen. Lees meer
CEL Innovation Rooms zijn bedoeld om binnen de drie universiteiten ideeën uit te wisselen over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. De volgende Innovation Room, over virtual reality, vindt plaats in februari.
Lees ook het verslag van het jaarcongres van het Centre for Education and Learning

 

Centre for Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities

Het Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.'

Global Parliament of Mayors

In het weekend van 9-11 september telde Den Haag opeens meer dan 75 burgemeesters. Op uitnodiging van burgemeester Van Aartsen vond daar de eerste bijeenkomst plaats van het Global Parliament of Mayors. Burgemeesters van grote steden uit de hele wereld wisselden ervaringen en ideeën uit over urgente thema’s als klimaatverandering, migratie en duurzaamheid. Het Global Parliament of Mayors is een initiatief van de Amerikaanse socioloog Benjamin Barber, auteur van het boek If Mayors Ruled The World, die zelf ook aanwezig was. Ook het Centre for Big, Open and Linked Data (BOLD) Cities was erbij, als waarnemer. ‘Burgemeesters zijn degenen die veranderingen in steden teweeg moeten brengen’, zegt professor Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Centre for BOLD Cities en hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit. ‘Wij waren natuurlijk heel benieuwd hoe zij data inzetten voor de ontwikkeling van hun steden.’ Ook leverden wetenschappers uit de drie universiteiten wetenschappelijke input, in teams van internationale deskundigen die de burgemeesters inhoudelijk bijstonden.  
Lees meer

Wandelen voor datawijsheid

Het Centre for BOLD Cities richt zich op overheden maar vooral ook op de stadsbewoners en -gebruikers zelf. Een kernbegrip daarbij is data literacy : datawijsheid. Om stadsgebruikers de kans te geven hun datawijsheid te testen en op te vijzelen gaat het Centre for BOLD Cities periodiek datawandelingen inzetten. Op 12 december vond de eerste plaats, tijdens het Kennisfestival van Rotterdam. Op zo’n wandeling nemen onderzoekers van het Centre een groep mee langs een route in de stad. Welke zichtbare en onzichtbare datametingen kom je dan tegen? Waarom worden die data verzameld? Wat heb je eraan en wie beslist er eigenlijk over? De begeleiders bieden tekst en uitleg op verschillende datapunten tijdens de route. Datawandelingen helpen het Centre bij zijn missie om de datawijsheid van de stadsgebruiker te ontwikkelen en leveren bovendien weer nieuwe data op over het huidige kennisniveau van de deelnemers.

 

Hoe toets je de privacy-zorgen van de burger?

Als stadsbesturen data willen meten, koppelen of gebruiken om het leven in de stad beter en/of efficiënter te maken, moeten ze niet alleen rekening houden met harde (Europese) wet- en regelgeving maar ook in kaart brengen hoe bewoners over de betreffende plannen denken, vindt Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Centre. Wanneer worden bewoners ongerust en wanneer niet? Individuele stadsbewoners worden vaak vergeten bij de ontwikkeling van smart city technologieën of – innovaties, zo schrijft ze in een recent artikel. Ze ontwierp een eenvoudig toe te passen instrument om de privacy-zorgen van bewoners in kaart te brengen: een kwadrant met twee assen. Op de ene as staat het soort data (‘persoonlijk’ of ‘anoniem’) en op de andere het doel waarvoor de data worden verzameld (‘dienst aanbieden’ of ‘in de gaten houden’). Uit onderzoek blijkt dat dit de twee belangrijkste criteria zijn op basis waarvan mensen zich wel of geen zorgen maken over hun privacy. Het kwadrant kan stadsbesturen helpen bij het onderzoeken van publieke gevoeligheid en is ook weer uitgangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

Centre for Global Heritage and Development

Het Centre for Global Heritage and Development bestudeert mondiaal erfgoed in de culturele, maatschappelijke en ecologische context van verleden en heden en met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

 

MOOC ‘Heritage under Threat’ start 19 december

Op 19 december start de MOOC (Massive Open Online Course) ‘Heritage under Threat’, een initiatief van het Centre for Global Heritage and Development. Deze MOOC plaatst de huidige vernietiging van het cultureel erfgoed – bijvoorbeeld in het Midden-Oosten – in perspectief. Deelnemers leren of deze periode uniek is in de geschiedenis en hoe erfgoed politiek ingezet kan worden. Ook leren ze hoe het erfgoed beschermd kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe technologieën. Archeoloog dr. Sada Mire van de Universiteit Leiden doceert de cursus en ontwikkelde hem samen met promovendus en teaching assistent Krijn Boom. Sada Mire is gespecialiseerd in de archeologie, etnografie en geschiedenis van Noordoost-Afrika, in het bijzonder Somalië, Ethiopië, Eritrea en Djibouti. Arabist en historicus prof. dr. Dick Douwes van de Erasmus Universiteit, geo-ingenieur dr. Dominique Ngan Tillard van de Technische Universiteit Delft en maritiem archeoloog drs. Martijn Manders leveren ook een bijdrage aan de MOOC.
Zie ook het artikel ‘Scanning for Syria’ in deze Nieuwsbrief 

 

Leiden-Delft-Erasmus Nieuws December 2016
Leiden-Delft-Erasmus Nieuws December 2016